• Home
  • The Friend
  • The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1857 1 January - June

The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1857 1 January - June

Saturday, 3 January, 1857

NOTICE TO CREDITORS
In the insolvent estate of John Hendrick KIEZER, of Fauresmith; late of Cape Town, Gunmaker.
The first and final liquidation and distribution account in the abovementioned estate, will be for inspection of creditors at the office of the Maser of Insolvent Estates, Bloemfontein, for a term of six weeks from the date hereof, after which, should no objections be made thereto, the distribution will take place accordingly.
James DICK, Sole trustee. General Agents Office, Bloemfontein, 3 January, 1857

EDICTE
Mejufvrouw Christina Wilhelmina SMITH, geboren KROUZE, zonder testament overleden zyne in het district Smithfield, den 3 Augustus, 1856 : zal dien ten gevolgen eene byeenkomst gehouden worden ten Landdrost kantore aldaar, op Zaturdag den 24 January, 1857, waarby alle nabestaanden, crediteuren en belanghebbenden opgeroepen worden te verschynen, ten einde een of meer executeuren te kiezen, om bovengemelden boedel te vereffinen.
C.V.D. van SOELEN, Fung. Wesheer, O.V.S. Weeskamer, Bloemfontein, 30 Dec., 1856

GEHUWD
In de Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Bloemfontein, op den 31sten December l.l. de heer Jan Willem SPRUIT, met Elizabeth Emma, jongste dochter van wylen den heer Edward H. HANGER, van Grahamsstad.
Bloemfontein 3 Jan., 1857

Saturday, 10 January, 1857

GEHUWD
In de Nederduitsche Gereformeerde Kerk te Bloemfontein, op Maandag den 5den January, 1857, den heer Edzard Adolff ALLEMAN, met Isabella Elizabeth Johanna, tweede dochter van den heer Fredk S. MOCKE, van het Middelveldt, district Bloemfontein, Oranje Vrystaat.
Bloemfontein, 9den Jan., 1857

Saturday, 17 January, 1857

EDICTE
Mejufvrouw Aletta Catharina Petronella BLOM, geboren STEENBERG, overleden zynde den 11 Nov., 1856, zonder testament natelaten, in het district Bloemfontein, zal dien ten gevolgen eene byeenkomst gehouden worden ten Landdrost kantore alhier, op Vrydag den 6den Maart 1857; waarby alle belanghebbenden en crediteuren opgeroepen worden te verschynen, ten einde een of meer executeuren te kiezen, om bovengemelden boedel te vereffen.
C.V.D. van SOELEN, Fung. Wesheer, O.V.S. Weeskamer, Bloemfontein, 12 January, 1857

Saturday, 24 January, 1857

EDICTE
De boedel van Antonio HENN, wonende te Winburg, als insolvent verklaard zynde, zal den ten gevolge eene byeenkomst gehouden worden op Maandag den 10 Maart e.k., en morgens ten 10 ure, ten Landdrost kantore te Winburg, waarby alle schuldeischers van gemelde Antonio HENN opgeroepen worden, tot het indienen en onderzooken van schuldvorderingen tegen genoemden boedel.
C.V.D. van SOELEN, Fung. Meester der Insolventen Boedelkamer, O.V.S.
Boedelkamer Kantoor, Bloemfontein,
22 Jan., 1857

MARRIED
On the 10th inst., in the English Church, at Bloemfontein, by the Rev. M.R.EVERY, Mr. Joseph Haigh ARCHBELL, of Natal, to Jane, only daughter of Mr. John HISCOCK, of Sand River, Orange Free State.

KENNISGEVING AAN CREDITEUREN
In den insolventen boedel van wylen Wm. SMIT, F.zoon, van Middelveldt
De curator in den insolventen boedel van wylen Wm. SMIT heft zyn liquidatie rekeningen in dien boedel in den kantoor van en W.E. meesterder insolventen boedelkamergedeponeerd, weike zullen derhalven geduurende de tyd van een maand van en 20sten dezer, voor inspectie er crediteur daar liggen, na welken tyd, indiengeeneobjectien daartegen gemaakt worden, zal een motie voor den W.E.Landdrost, van Bloemfontein gemaakt worden om gezegde rekeningen te confirmeren.
W.W.COLLINS Curator,
Bloemfontein,
27 January, 1857

Saturday, 31January, 1857

NOTICE TO CREDITORS
In the insolvent estate of the late Mr. Robert Provan MONACH.
All persons claiming to be creditors under this estate are required to take notice, that a special meeting of creditors will be held before the Master of Insolvent Estates, at his office in Bloemfontein, on Wednesday, the 1st day of April next, at 10 o’clock precisely, for the proof of debts, and also for the purpose of giving directions to the trustee as to the disposal of the landed property belonging to the estate.
James DICK, Sole Trustee.
General Agents Office,
Bloemfontein. 31st January, 1857

Saturday, 07 February, 1857

NOTICE TO DEBTORS and CREDITORS
In the estate of Stephanus Philuppus FOESEE, deceased, late of Olivien Fontein, in the district of Caledon River, Orange Free State.
The undersigned request that all persons indebted to the above estate will settle their accounts within six weeks from this date, and all persons having claims against the estate, to send them in for adjustment within the same period.
Piet FOESEE, P.J.G. van der WALT, Sole Executors.
Reebok Fontein, District Fauresmith,
10th Jan., 1857

NOTICE TO CREDITORS
In the estate of the late Charles Leo COX
All persons having any claims against this estate are requested to file the same with the first undersigned within six weeks from this date, and those indebted, to pay their debts within the same period.
Geo HOME, A.H.BAIN, Executors Testamentary.
Bloemfontein, Orange Free State.
7th February, 1857

Saturday, 21 February, 1857

EDICTE
Pieter Johannes Jacobus LOMBARD zonder testament, den 18 Dec., 1856, overleden zynde in het district van Caledon Rivier, zal dienten gevolge eene byeenkomst gehouden worden ten Landdrost kantoor te Smithfield, op Zaturdag den 4den April 1857, waarby alle nabestaanden, crediteuren en belandhebbenen opgeroepen worden te verschynen, ten einde een of meer executeuren te kiezen, om bovengemelden boedel te vereffenen.
C.V.D. van SOELEN, Fung. Weesheer, O.V.S. Weeskamer, Bloemfontein, 17 February, 1857

Saturday, 28 February, 1857

MARRIED
At Fauresmith, on the 10th instant, by the Revd. Andrew MURRAY, jr., Cornelis Johan VELS, to Sarah JONES, fifth daughter of the Revd. Isaac HUGHES, of Griquatown.
Fauresmith 23 Feb., 1857

Saturday, 7 March, 1857

DIED
At Smithfield, on the 25th February, 1857 after a short illness of two days, Joshua David, the beloved son of Mr. and Mrs Louis NORDEN, aged 1 year and 23 days.
Smithfield 2nd March, 1857

Saturday, 14 March, 1857

EDICTE
De heer William Paul Rabett DIXON overleden zynde den 26 November, 1854, te Colesberg, met een testament, en hebbende eigendom indezen staat, zaldien ten gevolge eene byeenkomst gehouden worden ten Weeskamer kantore alhier, op Maandag den 31 Maart e.k. waarby alle belanghebben, nabestaanden, en crediteuren uitgenoodigd worden te verschynen, ten einde een of meer executeuren te kiezen, des overledenens boedel alhier te administreren; daar of in dezen staat nog geene executeuren zyn benoem.
C.V.D. van SOELEN, Fung. Weesheer, O.V.S. Weeskamer, Bloemfontein, 3 Maart, 1857

Saturday, 4 April, 1857

KENISGEVING AAN CREDTEUREN
In den insolventen boedel van Jacobus Hendrik Daniel LOUW van de Kaapstad
Alle personen wonende in den Oranje Vrystaat, en eischende crediteuren te zyn in den bovengemelden boedel, zyn verzocht hunne aanspraken en bewyzen daarvan inteleveren aan den ondergetekende, binnen twee maanden van dezen datum ; en partyon vergotende zulks te doen, binnen gemelden datum zullen geene interest hebben van gezogden boedel.
James DICK Generale Agent en Agent voor de Boedelbezorgers in gez.Boedel in de Kaapstad. Generale Agent Kantoor,
Bloemfontein 8en April, 1857

Saturday, 11 April, 1857

KENNISGEVING AAN CREDITEUREN EN DEBITEUREN
In den Abintestato boedel van wylen Barend Johannes Petrus NORDJE.
Alle personen die eenige aanspraken tegen bovengemelden boedel moge hebben, zyn versocht hetzelve binnen zes weken van dezen datum aan den ondergeteekende intezenden ; en diegene die schuldig zyn aan den gemeldden boedel, worden versocht hunne rekeningen te vereffenen binnen gemelden tyd.
C.J.F. de PLOOY Executeur Datief, Jaskraal, aan Bloemspruit, District Winburg, 9den April, 1857

Saturday, 25 April, 1857

BIRTH at Bloemfontein on 22nd April, Mrs. L BAUMANN, of a daughter

Saturday, 09 May, 1857

HEDEN overleed, tot bittere droefheid van my en myne kinderen, op de plaats “Rietfontein” naby Winburg,in den ouderdom van 57 jaren,9 maanden, en 5 dagen, myne onvergetelyke echtgenoot Mattheus Hendricus WESSELS, senior, na eene gelukkige echtverbintenis van ruim 39 jaren.
[Paragraph too difficult to read]
Nabestaanden en vrienden gelieve deze algeneen al seen byzondere kennisgeving aan te nemen.
Wed. Cicilia Johanna WESSELS geboren de LAREY, en kinderen. District Winburg, den 8den Mei, 1857

Saturday, 16 May, 1857

SUDDEN DEATH
We regret to learn that Mr. L van der HEEVER, one of the members of Volksraad for the Caledon River district, died suddenly, about a fortnight since, at Bulsberg, on the road from Smithfield ; he having left home for the purpose of joining the commando then assembling at Bloemfontein

Saturday, 06 June, 1857

KENNISGEVING AAN CREDIEUREN EN DEBITEUREN
In den boedel van wyle den heer Marthinus Johannes Hendrik HERBST van Caledon Rivier District.
Alle personen die eenige aanspraken tegen bovengemelden boedel moge hebben, zyn versocht hetselve binnen zes weken van deze datum aan den ondergeteekenden intezenden ; en diegene die schuldig zyn aan gemelden boedel, wordt verzecht hunne rekenings te vereffen binnen gemelden tyd.
C. LANGEVELD, Executer datief.
Smithfield, 15den Mei, 1857

Saturday, 13 June, 1857

DIED at the residence of her son-in-law, Mr. C.E. FICHARDT, Bloemfontein, on the 11th inst, Mrs. Margaret GUNN, late of Colesberg, aged 52 years and 23 days, deeply regretted by her family and friends. Her end was peace.

Saturday, 27 June, 1857

EDICTE
Anna Maria Helena Frederika OTTO, geboren BOTHA overleden zynde de 20 Mei, 1856 zonder testament, zal dien ter gevolge eene byeenkomst gehouden worden ten kantore alhier , op Zaturdag, den 25 July aanstaande, waarby alle nabestaanden, crediteuren en belanghebbenden opgeroepen worden, ten einde een of meer executeuren aan te stellen, om haren boedel te vereffenen.
C.V.D. van SOELEN, Weesheer, O.V.S. Weeskamer,
Bloemfontein,
10 Juny, 1857

BEVALLEN
Te “Boshof” in den Oranje Vrystaat, op Vrydag den 8sten Mei, Mej Seb [GARM] van eenen dochter.

Print Email

1840 to 1859

Visitors to this site

So far today:So far today:37
Yesterday:Yesterday:880
So far this week:So far this week:1924
currently online: 13