• Home
  • The Friend
  • The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1865 1 January - June

The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1856 1 January - June

Saturday, 5 January, 1856

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, den5 den January, 1856
De nabestaande en crediteuren van Anna Jacoba van ASWEGEN, geboren [LUBBE], van Ronde Poort, district Bloemfontein, op den 26sten October 1856, [sic] overladen, worden versogt kennis te nemen, dat om rede van den vroegeren dood van eene der Executeuren Testamentair in gemelden boedel, eene byeenkomst der nabestaande en crediteuren der overledene, en van andere belanghebbenden, voor den Weesheer van Oranje Vrystaat ten zyn kantoor te Bloemfontein, op Woensdag, den 18den February, 1856, ten 10 uren voor den middag precies, gehouden zal worden ten alle zoodanige personen als voormeld, worden hiermede vezogt ten ty den ter plaats voormeld, gemelde byeenkomst bytewoonen, om eenen anderen Executeur, ter vereffening van gemelden boedel, te zien kiezen, om door gemelden Weesheer tot dat ambt aangesteld te worden.
William COLLINS, Weesheer, Oranje Vrystaat

Saturday, 12 January, 1856

DOOD DOOR VERDRINKING
Op II. Zaturdag ging Doctor MONTGOMERY, van Malmesbury, die zich sederteenige dagen in die stad had bevonden, in gezelschap van der heer J. BARRY, naar Campsbaai, ten einde zich te baden. Terwyl beide in het water waren, werd de Doctor door eene beroerte aangegrepen, en zonk. Zyn lyk kwam naderhand weder op de oppervlakte, en werd met moeite aan wal gebragt.

In the INSOLVENT ESTATE of Thomas Browning CLIFT, Hotel Keeper, Smithfield.
The undersigned having been duly appointed Sole Trustee in the above estate, hereby gives notice that all persons indebted to the same, must pay their accounts within six weeks from this date or legal proceedings will be instituted against them.
W.J. COLEMAN Trustee.
Smithfield, 19th December, 1855

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, 12 January, 1856
De nabestaande en crediteuren in den boedel van wylen Hendrik Willem Jacobus van ZYL, in het jaar 1847, op de plaats van zynen broeder Johannes P van ZYL, te Nooitgedagt, Veldcornetschap van P. FOURIE, overledene worden verzogt kennis te nemen, dat eene byeenkomst der nabestaanden en crediteuren van oorledenen, voor den Weesheer van Oranje Vrystaat, ten zyn kantoor te Bloemfontein op den 6den February, aanstaande gehouden zal worden; en alle zoodanige personen als voormelde worden hiermede verzogt, ten ty den ter plaats voormeld, tegenwoordig te willen zyn, ten einde eenen Executeur ter vereffening van gemelden boedel, te zien kieszen, om door gem. Weesheer dan en daar aangesteld te worden..
William COLLINS, Weesheer, O.V.S.

In den BOEDEL van wylen Mejuffvrouw Anna Elizabeth PIETERSE geboren van der MERWE en haar vooroverledenen man Barend PIETERSE, van district Winburg
De ondergeteekende, Executeur Testamentair in bovengemelden boedel, voor zich zelves en zyne mede Executeuren, geeft hiermede te kennen, dat all crediteuren en debiteuren, en andere belanghebbenden, moeten gelieven bunne pretention in ter leveren, of bunne schulden afbetalen, by hem, of zynen mede Executeur, den Heer David Stephanus PIETERSE, van Rhenoster Rivier, binne drie maanden van heden af, na welke tyd, de gemelde Executeuren bereid zullen zyn gemelden boedel uittedeelen.
J.M.PIETERSE Executeur Test. 8 January, 1856

Last week, a short account appeared in our Dutch columns, of a sad occurrence in the Witteberg portion of Winburg district. It seems that three Boers, - Piet ERASMUS, Hans KOEKEMOER, and one REYNEKE, - were returning homewards, on horseback, from Hiscock’s Place, on Sand River, and, that, being somewhat elated on drink, they raced their horses, which led to a dispute between ERASMUS and KOEKEMOER. At a certain point in the road, not far from the dwelling of the latter, the former challenged KOEKEMOER to alight and fight with him, to which he assented: as soon as he had dismounted, his horse ran away. He then requested REYNEKE to catch his horse, with which he complied. When REYNEKE returned, he found KOEKEMOER on the ground in a dying state. It appears in the meantime that ERASMUS had stabbed KOEKEMOER in the groin, and after doing so, had ridden to apprise K’s wife, of what he had done. The poor woman, accordingly, came running to her husband’s body, which she must have reached soon after the return of REYNEKE. It is said that the blade of the knife broke, and remained in the wound, so that little or no blood issued externally, which seems to have caused REYNEKE to be for some time puzzled to make out how death had been occasioned. ERASMUS is said to have ridden off almost immediately to report the matter at Winburg, taking care however, to represent the other party as the aggressor: Field Cornet SENEKAL, however, had also in the meantime, with a small party, investigated the matter, and meeting ERASMUS on the road, made him prisoner, and took him to Winburg goal, where he now lies awaiting his trial. Those who know ERASMUS, represent him as being of a less amiable temper than the deceased; though passable while sober; but as being liable, after drinking, to paroxysms of perfect fury. This, therefore, is another example added to the infinity of deplorable instances, of the evils resulting from intoxicating liquors

An Unfortunate Boer of the name NORTJE, near Vals River, who has labored for some time under an aberration of intellect, committed suicide lately, by shooting himself.

Saturday, 19 January, 1856

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, 19 January, 1856
De nabestaande en crediteuren van wylen Petrus Francois du PLESSIS, van Koesbergen, in het district van Caledon Rivier, gestorven 15 Dec,1855,en zyne vrouwe Jacoba Maria POTGIETER, vroeger, (te zegge, op den 21 Mei, 1855) overledene, worden verzogt kennis te nemen, dat om rede van den dood der Executeuren, eene byeenkomst der naaste bloedverwanten en crediteuren van gemelde personen en alle andere, die zulke mogen aangaan, zal worden gehouden, ten overstain van den Landdrost van Smithfield, op Zaturdag, den 1 Maart, 1856, ten 10 uuren des voormiddags precies; en alle zoodanige personen voor gem. Landdrost te zien kiezen, als executeur of executeuren, die den Weesheer van Oranje Vrystaat opgedragen zan of zullen worden, om tot gemelde ambt van executeur of executeuren aangesteld te worden.
William COLLINS, Weesheer, O.V.S

GOVERNEMENTS KENNISGEVING
De crediteuren in den Insolvente boedel van David PAXTON, laatstelyk van Bloemfontein hunnen rekening van administratie ten deze kantore, tot liquidatie diens boedels, ingezonden hebbende, zoo worden alle crediteuren diens boedel opgeroepen menge daarvan te nemen en med, van Woensdag, den 13den, tot Woensdag, den 20 Febrary. s.k.
J.A.SMELLEKAMP Landdrost,
Landdrost Kantoor,
Bloemfontein, 19 January, 1856

BEKENDMAKING
Aan familie en vrienden,
Dat het de alier wyzer bestierder van hemel en aarde gewilt heft, myn geliefde echtgenoot Johannes Mattheus KOEKEMOER, op den 26sten December, 1855, door een smarte moorderlyke dood op te reopen uit den tyd in zyn eenwige rykt, in den ouderdom van 36 jaren 10 maanden en 18 dagen, my nalaten negen weezen om zyn diep gevallen dood te betreuren. Onmisbaar was hy voor de vaderlyke zorg voorzyn nagelatene kroes. Echter gevoel ik my getroost onder de bescherminge hand van hem, die de hulp der weduwee en een vader der weezen is.
In hen, de Weduwe,
Johanna C. KOEKEMOER geb. POSTIMUS,
Deelvontyn, gelegen aan Tafelberg,
District Windburg, Oranje Vrystaat,
11 January, 1856

KENNISGEVING
Uitgestelde Vendutie
In der boedel van wylen Petrus Johannes BOTHA en zyne echtegenoot Rachel CAMPHER
De publieke vendutie in bovengemelde boedel is uitgesteld tot den 25 January, 1856, wanneer het zal gehouden wordentw Beeste Kraal,Caledon Rivier District.
De volgende roerende goederen zullen opgeveild worden: -
649 Merino Schapen, 78 Beesten, (extra Vaderlandsche) 9 Paarden, 1 Osse wagen, Tafels, stoeles, kisten, veden bedden, en veele andere huisraad en kookengereedschap, enz.
P.J.BOTHA,
J.P.BOTHA
Curatoren,
Smithfield, 7 January, 1856

Saturday, 26 January, 1856

Ten gevolge van den schrik, outers te door den brand we’ke myden 3den Nov., door het Zware Weder heelt getroffen, ontsliep op den 12den January, 1856, Zachten Zalig, myne geliefde echtgenoot Hester Sophia Antoinetta WESSELS, in den ouderdom van 31 jaaren, 2 maanden, en 23 dagen. Wat ik en myne 5 kinderen, waarvan eenige te jong om hun verlies te beseffen, in haar verloren habt, zullen alleen zy kunnen nagaan, welke myne dierbare overledene gekend hebben.
Johanns Jacobus WESSELS

Saturday, 2 February, 1856

We feel much regret in recording another fatal accident, similar to what we related not many weeks ago as having occurred to the son of Mr. A. GRIESEL of this district. It appears that in the beginning of last month, during a sudden and violent thunderstorm on the farm of Mr. Andries J. DUVENHAGE, about for hours from Bloemfontein, three of Mr. D’s sons were caught in the rain at a short distance from their father’s dwelling, and, by a sudden electric explosion, were all thrown to the ground : two of them, however, escaped with little or no injury, but on missing their brother, they returned to where he had fallen, and found him with his clothing actually on fire, and quite dead!

In the Middleveldt, Mr. Jan WESSELS, (Z.J.) whose dwelling was struck by lightning in the early part of the summer and burnt to the ground, has within the last fortnight, suffered the painful bereavement of his wife, who died in the very prime of life, of illness resulting from the fright occasioned by the abovementioned accident.

Saturday, 9 February, 1856

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, 9 February, 1856
De nabestaande en crediteuren van wylen Barend Petrus NORTJE, en zyne vooroverledene vrouwe Jacomina Jacoba PRETORIUS, van Zuur Fontein, District Vaal Rivier, worden verzogt kennis te nemen, dat gezegde Barend Petrus NORTJE, zonder testament op den 14 ten December ll. is komen te overlyden, en dat eene byeenkomst der nabestaanden en crediteuren in gemelde boedel, en van alle andere belanghebbenden, gehouden zal worden, voor den Landdrost van Winburg, ten zyn kantoor , op Zaturdag, den 17 Maart, 1856, ten 10 ure voor den midag precies, en alle zoodanige personen als voormeld, worden hiermeen verzogt, ten tyd en ter plaats, gemeld byeenkomst by te woonen om eene executeur datief, ter vereffening van gemelden boedel, zoowel als eenen, voogd over de minderjarige kinderen, te zien kiezen welke Executeur en Voegd den meester der Weeskamer zullen worden opgedragen, om door hem aangesteld te worden.
William COLLINS, Weesheer, O.V.S

NOTICE
To Creditors and Debtors
All persons having any claims against the above estate, are requested to file the same with the second undersigned, (Thos DRAPER, at his counting house, No.2 Dwars Street, Colesberg) within three months from the date hereof; and all persons indebted to the said estate to pay their debts within the said period, at the office of the before mentioned second undersigned or to the third undersigned,
John SCHICKERLING, Fauresmith.
Elsie Helena GIBBON, born SCHARNICK,
Thos DRAPER,
John SCHICKERLING,
Executors.
Colesberg, 20th Nov.,1854

Saturday, 16 February, 1856

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, 16 February, 1856
De nabestaande en crediteuren van wylen Hester Susanna Aletta VISSER, gestorven in district Bloemfontein, en haren vooroverledenen man Johannes Marthinus LEHMAN, gestorven in de Transvaal Republiek, worden verzogt kennis te nemen, dat, om rede van den dood van der heer C.U.STUART, Executeur Datief in gemelde boedel, en de bedanking voor zyn executeurschap door den Heer Gert Petrus VISSER, mede Executeur, eene byeenkomst der nabestaanden en crediteuren in dezen boedel, en van alle andere belanghebbenden, voor den Weesheer van Oranje Vrystaat, ten zyn kantoor, te Bloemfontein, op Maandag den 17 MAART, ten 10 uuren voor deen middag precies, gehouden zal worden, en alle zoodanige personen als voormeld worden hiermede verzogt, ten tyd en ter plaats voormelde byeenkomst bytewonen, om eenen executeur of executeuren datief, ter finale vereffening van gemelden boedel, zoowel als eenen voogd datief over de minderjarige kinderen te zien kiezen, om gemelde Weesheer te worden opgedragen, door hem aangesteld te worden.
William COLLINS, Weesheer, O.V.S

Saturday, 15 March, 1856

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, den 11 Maart, 1856
De nabestaande en crediteuren van wylen Markus A. KNUTH, in of omtrent het jaar 1851 overleden in het dorp Harrismith zonder testament natelaten, worden verzocht kennis te nemen, dat dien ten gevolge eene byeenkomst der nabestaande en crediteuren van den overledene, en aan alle anderen wie zulks zonde mogen aangaan, voor den Landdrost te Harrismith, ten zyne kantore, op Dingsdag den 22 April aanst., te 10 ure voor den middag precies, gehouden zal worden, en alle zoodanige personen als voormeld, worden by dezen verzocht, om ten ty den ter plaatsen voormeld, tegenwoordig te zyn, om alsdan en aldaar eenig person of eenige personen, door gemelden Landdrost te zien kiezen, ter zyner goedkeuring van den Weesheer van Oranje Vrystaat, als geschikt en bevoegd, om door gemelden Weesheer als Executeur of Executeuren Datief des boedels van den overledenen aangesteld te worden.
C.V.D. van SOFLEN Fung Weesheer, O.V.Staat

Saturday, 29 March, 1856

OPROEPING VAN ERFGENAMEN
De executeuren in den boedel van GERRIT Christoffel SNYDERS, worden by deze opgeroepen om in person of by behoorlyke gemagtigde te verschynen op eene byeenkomst bepaald door den Weesmeester van Oranje Vrystaat, gehouden te worden op den 14 dag der maand Mei, 1856, den voormiddags ten 10 ure, ten kantore van den Weesheer voornoemd, te Bloemfontein.
Tevens worden de erfgenamen versocht de bewyzen voor zoo verre die niet ingeleverd uitbekend mogten zyn alsdan overteleggen
De Executeuren in voorz. Boedel,
L.J.PAPENFUS,
C.A.SMIT
Bloemfontein 25 Maart, 1856

Saturday, 5 April, 1856

KENNISGEVING
Alle degenen die iets te vordezen hebben van - of verschuldigd zyn aan – deg boedel van wylen den Heer H.F.MARKGRAAFF overleden te Bloemfontein den 12 Maart, 1856 worden verzocht, daarvan opgave of betaling te doen ten sterfhuize, voor of op den 13 Mei aanstaande.
Namens de Executrice P.A.C. MARKGRAAFF,
Bloemfontein den 5 April, 1856

Saturday, 12 April, 1856

NOTICE TO CREDITORS
In the insolvent estate of Johan Heinrich KIEZER, formerly of Cape Town, now of Fauresmith, Gunmaker
All persons claiming to be creditors under this estate, are required to take notice that the undersigned has been duly elected to, and confirmed in the appointment of SoleTrustee of the said estate, and that the Landdrost of Bloemfontein has appointed the third meeting to be held before him at his office on Wednesday the 28th day of May next, at 10 o’clock in the forenoon, for the proof of debts, to receiving the trustee’s report, and also for the purpose of giving directions to the said trustee as to the management of the said estate. And all persons indebted to the said estate are required to pay the same to the undersigned forthwith or proceedings will be instituted against them.
James DICK, Sole Trustee,
General Agency Office,
Bloemfontein 9th April, 1856

Saturday, 19 April, 1856

NOTICE
The whole of the excellent and well known estates situated in the districts of Bloemfontein and Vaal River, the property of Dr. Alexander J FRASER, late of Bloemfontein, are for sale, together with the erven in the towns of Bloemfontein and Harrismith.
For further particulars apply to William SEPHTON
Riet Fontein, 12th April 1856

Saturday, 3 May, 1856

A special criminal session of the combined court of Landdrosts, took place Winburg, on Monday, the 21st of last month, at which Piet ERASMUS was tried for the murder of the late J.M. KOEKEMOER. The jury found the prisoner guilty of Culpable Homicide, and the court sentenced him to 14 years hard labour.

DEATH OF TE REV. DR. ORPEN
It is our painful duty to announce the sudden departure from this life of the Rev. Dr. ORPEN who has for some time been residing on the hill. The reverend gentleman has been in ill health for some time past, but yet able to get about and attend to ordinary duties. We believe that he had left Colesberg for the purpose of visiting England, with a view to establish his health. There was no reason to apprehend that his end was so near. On the day before his death, Sunday last, he apparently as well as usual, and able to be present in church at the morning worship. At four o’clock, however, on Monday morning, he breathed his last. We have been informed that epilepsy was the immediate cause of his death.
(From the “E.P. Herald” April 22)

Saturday, 10 May, 1856

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, 7den Mei, 1856
Nademaal Meijufvrouw Maria Magdalena COX, geboren BOUWER, op den 26sten April II, op die plaats “Douglas Valei,” naby Bloemfontein, zonder testament is komen te overlyden: zoo worden alle nabestaanden, crediteuren, en verdere belanghebbenden by hun nalatenschap opgeroepen, tot het houden eener byeenkomst, ten kantore van den Weesmeester van Oranje Vrystaat, te Bloemfontein, en wel op Woensdag, den 19 den Juny aanstaande, tot het kiezen en aansteling van een of meer Executeuren Datief, ter vereffening van gemelde boedel.
De Weesmeester van Oranje Vrystaat, J.A. SMELLEKAMP

Saturday, 24 May, 1856

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, den 24sten Mei, 1856
De nabestaanden van Martha ERASMUS onmondige dochter van Pieter Ernst ERASMUS en Maria PIETERSE, worden by eene opgeroepen, tot het houden eener byeenkomst, in kantore van den Landdrost van Winburg, op Woensdag, den 9den July eerstkomende, den morgen, ten 10 uren, om onder andere goed keuring den Weesmeester van den Oranje Vrystaat, eenen voogd datief te kiezen ten behoevn de onmondige Martha ERASMUS voor noemd.
De Weesmester van Oranje Vrystaat, J.A. SMELLEKAMP

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, den 24sten Mei, 1856
Nademaal Mejufvrouw Susania Geertruida FOURIE geboren MEYBURG, op den 16den April II, op de plaats ‘Kellyuil,’ in het district Fauresmith, is overladen, zonder testament: zoo worden by dezen alle nabestaanden, crediteuren, zoowel ais verdure belanghebbenden by laaste nalatenschap opgeroepen, tot het houden eenen byeenkomst, ten kantore van den Landdrost te Fauresmith en wel op Woensdag den 2den July eerstkomende, des morgens ten 10 ure, ten einde te kiezen en aanstellen, tot nadere approbatis van den Weesmeester van den Oranje Vrystaat, een of meer Executeuren Datief, ter vereffening van gemelden boedel.
De Weesmester van Oranje Vrystaat, J.A. SMELLEKAMP

Saturday, 14 June, 1856

EDICTE
Meijufvrouw Maria Elizabeth GROBBELAAR huisvrouw van Hendrik Petrus Janse van NIEWENHUYS, op den11 October 1853 in het district van Winburg, zonder testament overleden zynde, zoo worden alle nabestaanden, crediteuren en verdere belanghebbenden by dezen boedel opgeroepen, tot het houden eener byeenkomst, ten kantore van den Landdrost Winburg ; en wel op Maandag den 23sten July, 1856, te 10 uur des voormiddags ten einde te kiezen en nabestaanden een of meer Executeuren Datief, ter vereffening van gemelden boedel.
C.V.D. van SOELEN, Fung Weesheer van O.V.S.

Saturday, 21 June, 1856

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, den 7den Juny, 1856
Nademaal de Heer Bartolomeus SULLEVEN, op den 2den December, 1855, op die plaats “Renoster Poort,” district Winburg, zonder testament is overleden: zoo worden alle nabestaanden, crediteuren, en verdere belanghebbenden by diens nalatenschap opgeroepen, tot net houden eener byeenkomst, ten kantore van den Landdrost te Winburg, en wel op Woensdag, den 23sten July aanstaande, tot het kiezen en aanstellen van een of meer Executeuren Datief, ter vereffening van gemelden boedel.
C.V.D. van SOELEN, Fung Weesheer van O.V.S

Saturday, 28 June, 1856

NOTICE TO CREDITORS AND DEBTORS
In the estate of the late Mr. Markus A KNUTH
All persons having claims against the above estate are requested to send in the same to the undersigned, within three months from this date; and those indebted to the above to the above estate, are also requested to settle their accounts within the above-mentioned time.
James DICK, Executor Dative.
Bloemfontein, Orange Free State.
The 28th June, 1856

Print Email

1840 to 1859