• Home
  • The Friend
  • The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1855 1 January - June

The Friend of the Free State and Bloemfontein Gazette 1855 1 January - June

No issues available until 24 February

Saturday, 24 February, 1855

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, den10den Feb., 1855
De nabestaande en crediteuren van wylen Mattheus Henricus WESSEL, H zoon, van die district Winburg, worden versogt kennis te nemen, dat die overledene zonder testament gestorven is, en dat eene byeenkomst der nabestaanden en crediteuren van oorledenen, en van alle anderen wiens zulke zoude mogen aangaan, voor den Landdrost van Winburg, ten zyn kantoor op Zaturdag, den 24sten Maart, aanstaande, ten 10 uuren voor den middag precies, gehouden zal worden; en alle zoodanige personen als voormelde worden by dege versogt, op ten tyd en ter plaat, vormelde, tegenwoordig te zyn, om alsdan en aldaar, eenigen person, of eenige personen, door gemelden Landdrost te zien kiezen, ten goed keuring van den Weesmeester van Oranje Vrystaat, als geschikt en voegzaam, om door gem. Meester, als Executeur of Executeuren Datief des boedels van den overledenen, aangesteld te worden, zoowel als eenigen person of personen tot vooid of voogden over de onmondige kinderen van den averledenen, en zyne nagelatene kinderen, en zyne nagelatene vrouwe, Mathilda van ROOYEN.
William COLLINS, Meester der Weeskamer, O.V.S.

LOST
From the farm of Gert KOK, near Philippolis, . It a black horse, marked LR on the left hip, pace, a ‘passganger,’ age, 7 years. Supposed to have been stolen by a man at Sannah’s Poort. Whoever returns the horse to the undersigned shall be liberally rewarded.
Gert KOK. Philippolis, 19 February, 1855

KENNISGEVING
De ondergetekende Executrice in den boedel van haren overledenen echtgenoot, J.J. ALBERTS, gwelt hiermeden te kennen, dat alle crediteurenen van wylen haren man, moeten gelieven hunne pretention binne, twee maanden van heden at, by haar, of by den Heer A.J.J. van TONDER, van Krom Spruit, gessumeerd Executeur in den bedel, inteleveren.
Petronella Hermina ALBERTS begoren LEORANZIS,
Executrise Testamentair, den 6den January, 1855

£7:10 REWARD
Lost on the night of Wednesday, the 21s inst., 64 Fatherland Sheep, and 18 goats in the veldt, close to Mr. BAIN”s house, Riet Vley. Whoever will bring the above to the poundmaster of Bloemfontein, or to Mr. P. BOUWER, Douglas Valley, near Bloemfontein, shall receive the above reward. And whoever retains any of the above sheep or goats, without bringing them to the above mentioned parties, shall be dealt with according to law.
Pieter BOUWER, Bloemfontein, Feb 23rd, 1855

Saturday, 10 March, 1855

NOTICE
All parties having claims against the estate of the late Johannes Hendricus de BEER, of Prince Albert, are required to lodge the same with the undersigned for adjustment, and those who are indebted to said estate, to settle theirs accordingly, on or before the 12th April next.
L. J. PAPENFUS
Executor in said estate,
Bloemfontein 7th March, 1855

DIED at Smithfield, in this state, on Sunday, 25th February, 1855, Alfred SCOTT, infant son of Mr. A.N. ELLA, of that place, aged 13 months and 16 days.

Saturday, 17 March, 1855

BIRTH at Harrismith, Orange Free State on Wednesday, the 12th February, the wife of M. CAUVIN, Esq., Justice of the Peace, of a daughter.

BIRTH at Bloemfontein on 17th instant, Mrs. E BUCKLEY, of a son.

Saturday, 7 April, 1855

GOVERNMENT NOTICE
It is hereby made known, for the information of the public, that Mr. J.J.RAAFF was this day unanimously elected as Fieldcornet for Bloemfontein, according to Advertisement bearing date the 23rd instant.
J.A. SMELLEKAMP Prov Landdrost,
Landdrost Office, Bloemfontein.
March 25, 1855

GOVERNEMENTS KENNISGEVING
De Land Commissig voor het district Bloemfontein, by order van Z. Hoog Ed.den voorzitter der Bloemfontein Commissie, in de wyk van den Veldcornet W.H.ACKERMAN, hure werkzaamhuden begonnen herbenonen, zoo diene to algemeene informasie, dat de onderstande plaatsen reeds geimpeiserd zyn geworden, end at, wanneer binnen zes weken na dato heden, gene oudere rekwestenop die geinspecteerde gronden aanale Landcommissie voornoemd,wordenovergelegd, het beschouwd zal worden dat er gene oudere rekwesten bestaan, en gevolgelyk,alle aansprakendaarop na voor melden datum, zullen zyn van nul en geene waarde.
De Commissie is verder voornemens, zonder wettige verhinderingen, hare weerkzaamheden in die wyk van den Veldcornet ACKERMANN, in de nabyheid van de plaats van den Heer N. BREED, vooritezetten, op den 10den of 11den April eerstkomende

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, den 7den April, 1855
De nabestaanden en crediteuren van wylen William Farrier MITCHELL,van het district Winburg, worden verzogt kenniste nemen, dat de overledene zonder testament gestorven is, en dat eene byeenkomst der nabestaanden en crediteuren van den overledenen en van alle anderen wien zulke zoude mogen aangaan, voor den Landdrost van Winburg, ten zyn kantoor op Zaturdag den 19den Mei aanstaande, ten 10 uuren voor den middag precies, gehouden zal worden; en alle zoodanige personen als voormelde worden by dezen versogt, op ten tyd en ter plaatse, vormelde, tegenwoordig te zyn, om alsdan en aldaar, eenigen person, of eenige personen, door gemelden Landdrost te zien kiezen, ten goedkeuring van den Weesmeester van Oranje Vrystaat, als geschikt en voegzaam, om door gemelden Weesheer als executeur of Executeuren Datief des boedels van den overlededen aangesteld te worden
William COLLINS Weesheer, O.V.Staat

GOVERNMENT NOTICE
Description of prisoners who made their escape from the goal at this town, on the night of the 25th March :-
William DUNCAN, - an Englishman, about five feet five inches in height; fair complexion; blue eyes, and light brown hair. Came from Natal, and was for some time in the Transvaal Country. A mason by trade. Can speak Dutch. Was committed on the 19th February, 1855 for the crimes of Housebreaking and theft.
Fritz, - a kaffir, (Zulu) formerly in the employ of Mr. Jan van COLLER; about 17years of age; five feet in height. Can speak Dutch. Committed on the 19th February, 1855 for the crime of theft.
Jacob, - a Bushman, formerly in the employ of Mr. Jan van COLLER; about 18 years of age; five feet high. Can speak Dutch. Committed on the19th February, 1855 for the crime of theft.
James MELVILLE, Justice of the Peace,
Landdrost’s Office, Winburg,
28th March, 1855

Saturday, 21 April, 1855

GOUVERNEMENTS KENNISEGEVING
Ontvlugt uit de gevangenis van Boemfontein inden nacht tusschen den 18den en 19den dezer, de person van James MITCHEL, zich ook genoemd hebbende MEEZEL, Amerikaan giets en geset van gesrake, omstreegs 45 jarigen ouderdom, vroeger gewond hebbende is het district Uitenhage, Kaap Kolonie, laststelyk woonachtig te Plateberg, is het land Meshesh: gearesteerd den 7den Maart, beschuldigd, onder heeudigde verglaringen, van BIGAMIE.
Wordende alzoo alle bevoegde authoriteltes met deza geinformeerd, zoo inogelyk, bovengenoemden persoonte arresteren, en naar de gevangenis alhier terug te doen brengen.
J.A. SMELLEKAMP, Prov Landdrost, Landdrost Kantoor,
Bloemfontein, den 19den April, 1855

Saturday, 28 April, 1855

GOUVERNEMENTS KENNISEGEVING
Nademaal, de Boedel van Wylen , William SMIT, Frans Zoon, Landbouwer in het Middelveld, district Bloemfontein, door de executrien Testementalie in handen van den Landdrost van Bloemfontein is overgegeven als insolvent: zoo worden alle bekende en onbekende gehuld eischers van gemelde boedel by deze opgeroepen tot het houden rener byeenkomst, ten kantore van der Landdrost voormeld, en wel op Woensdag den 13den Juny aanst., tot vereficatte van schuldvordering, en het benoemen en aansteiden van een of meerder curatoren, ten behoove diens boedels: wordende de insolventie gerekend op heden te zyn ingegaan
J.A. SMELLEKAMP, Prov Landdrost,
Landdrost Kantoor,
Bloemfontein, den 25sten April, 1855

GOUVERNEMENTS KENNISEGEVING
Tot algemeen narigt wordt bekend gemaakt, dat in den nacht van den 20sten Dezer, uit de gevangenis alhier is ontsnapt, Ferdinand LANDSBERG, Cornelis zoon, vroeger van het district van Graaff Reinet, onlangs van het dorp Mooirivier, en met zich beeit genomen twee paarden, het eigendom van den opziener der trunk alhier. Volgens ergene erkentenis, schuldig van diefstal van ossen, in het gebied van de Zuid Afrikaansche Republiek
Beschryving van Gevangene: -
Een blank person, omtrent vyf en twintig Jaren oud, vyf voet en tien duimen hoog, ligt bruin haar, en blaauwe oogen..
Beschryving van paarden:
1sten – Een donker bruin reun, tusschen vier en vyf Jaren oud, gebrand op de linkerzyde van den nek, met de letter S
2den – Een rood schimmel Merrie, alle vier voeten wit, tot aan de zulen, met een breede bles, en een kwetsuur aan de wit van het oog.
J. ROOS, Landdrost.
Landdrost Kantoor,
Fauresmith 24sten April, 1855

Saturday, 5 May, 1855

GOUVERNEMENTS KENNISEGEVING
De tweede byeenkomst van crediteuren inden insolventein boel van George Septimus HIGSON, van Bloemfontein, sal gehouden worden op Woensdag, den 13 Juny aanstsende, ‘n morgens ten 10 uren, ten kantoore van den Landdrost van Bloemfontein, tot verificatie en rangregeselsing van schuldvorden en het benoemen en aanstellen van een of meerder curstoren, zynde voor den opheden gecompateerde crediteuren, den Heer W.W. COLLINS provisionerd tot eenigst curator aangesteld
J.A. SMELLEKAMP, Prov Landdrost,
Landdrost Kantoor,
Bloemfontein, den 2den Mei, 1855

Saturday, 12 May, 1855

GOUVERNEMENTS KENNISEGEVING
Kennis wordt gegeven; dat in den avond van den 5den Dezer, uit de gevangenis alhier is ontsnapt, - de gevangene Lodewyk SCHEMPER, vroeger van Graaff Reinet, onlangs van Mooirivier, beschuldigd van de diefstal van ossen in het Z.A. Republiek
Beschryving van Gevangene: -
Een blank person, vyf voet en twee duimen hoog, rod bruin haar, bruine oogen, met een purel op het regter oog.
J. ROOS, Landdrost.
Landdrost Kantoor,
Fauresmith 8sten Mei, 1855

Saturday, 19 May, 1855

EDICT
Orphan Chamber, Bloem Fontein, 19th May, 1855
The next of kin and creditors of the late Thos NESTER, of Winburg district, are requested to take notice, that the said Thos. NESTER has died intestate, and that a meeting of the next of kin and creditors of the deceased, and of all others whom it may concern, will be holden before the Landdrost of Winburg, at his office on Saturday, the 20th of June next, at 10 in the forenoon precisely, and all such persons as abovementioned are hereby requested to attend at the time and place above named to see some person or persons then and there chosen – for the approval of the Master of the Orphan Chamber of Orange Free State, - as fit and proper to be appointed by said master as Executor or Executors Dative in the estate of the deceased
William COLLINS, Orphan Chamber, O.F.State.

Saturday, 26 May, 1855

EDICT
Orphan Chamber, Bloem Fontein, 19th May, 1855
The next of kin and creditors of the late William HOLDER, of Winburg district, are requested to take notice, that the said William HOLDER has died intestate, and that a meeting of the next of kin and creditors of the deceased of the deceased, and of all others whom it may concern, will be held on before M. CAUVIN, Esq., JP, at Harrismith, at his office on Saturday, the 7th of July next, at 10 in the forenoon precisely, and all such persons as abovementioned are hereby requested to attend at the time and place above named to see some person or persons then and there chosen – for the approval of the Master of the Orphan Chamber of Orange Free State, - as fit and proper to be appointed by said master as Executor or Executors Dative in the estate of the deceased
William COLLINS, Orphan Chamber, O.F.State.

Saturday, 9 June, 1855

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, den 30 sten Mei, 1855
De nabestaanden en crediteuren van wylen Johanna Helena Josina MEYER,weduwee van wylen Ferdinandus PIETERSE van het district Winburg, voormaels van district Albert, worden verzogt kenniste nemen, dat by gevolg van den executeur testamentair eene byeenkomst der nabestaande en crediteurenen der overladen en van alle anderen welke deze mogen aantreffen, zal voor den Landdrost van Winburg, ten zyn kantoor op Zaturdag den 16den July aanstaande, ten 10 uuren voor den middag precies, gehouden zal worden; en alle zoodanige persoonen als voormelde worden hiermede versogt op den tyd en ter plaatse, vormelde, tegenwoordig te zyn, alsdan en aldaar, eenigen person, of eenige personen, door gemelden Landdrost te zien kiezen, ten goedkeuring van den Weesheer als geschikt en voegzaam, om door gemelden Weesheer als executeur of Executeuren Datief, totder boedel van gemelde overledene person, en als Voogd of Voogden Datief der minderjarige kinderern of klein-kinderen der overledene, aangesteld te worden
William COLLINS Weesheer, O.V.Staat

KENNISGEVING
Aan Debiteuren inder Insolventen Boedel van David ARNOT, Jnr., van Colesberg
Alle personen verschuldigd aan dezen boedel, gelieve kennis te nemen, dat de tyd by de wet bepaald, voor de betaling hunner schulden, verstreken is, end at tensy dezelve worden betaald aan de trustees, of aan den een of ander van hen, hieren eene mand van heden gerekend, er geens verdure toegevennld sal worden toeslaan, en de tekeningen overhandigd zulken worden gevordend volgens de 82ste, aldeeling der Insolventen wet.
Het zal geen verschil maken of rekeningen zen overgegeven door den Insolvent of de Trustees, of met
C.W. MATHEWS, (Colesberg) J.L.LEEB (Graaff Reinett) Gezamenlyke Trustees,
Colesberg, den 23sten Mei, 1855

DIED at Winburg, on the morning of the 31st May, aged 1 year & 8 months James, the son of Mr. James MELVILLE, of that town

Saturday, 16 June, 1855

EDICTE
Weeskamer, Bloemfontein, den 9den Juny, 1855
De nabestaanden en crediteuren van wylen Magdalena Jacoba LIEBENBERG voorhenen,weduwee van Jacobus Adriaan SMIT, en later gehuwd met Petrus Francois PIENAAR, noch overlevenden e naan Modder Rvier woonagtigtig, worden verzogt kenniste nemen, dat eene byeenkomst der nabestaande en crediteurenen der overladen en van alle anderen welke deze mogen aanbetreffen, voor den Weesheer van Oranje Vrystaat, ten zyn katoor te Bloemfontein, op den 28sten July aanstaande, gehouden zal worden; en alle zoodanige personen als voormelde worden hiermede versogt op den tyd en ter plaatse, vormelde, tegenwoordig te zyn, omhn et Testament te hoten lezen, en eene executeur of Executeuren ten vereffening van den boedel, en om eenen Voogd of Voogden voor deder minderjarige erfgenaamen te zien kiezen, om door gemelden Weesheer, aangesteld te worden
William COLLINS Weesheer, O.V.Staat

KENNISGEVING
Kennis wordt hiermede aan allen die vermeeent te Erven uit het boedel van den overledene J.J.J.van RENSBURG, wordt hiermede vriendelyk verzocht om binnen zes weken van heden af by my den ondergetekende te komen melden en wettig aan toonen dat zy wettige erfgenamen zyn. Zen de tyd van zes weken verloopen zyn, en den gemelde boedel niet worden gest?pt door eenig mensch; zou zal du gemelde boedel, op den dag van zes weken van deze kennisgeving aan de nagelatene weduwe worden toegekend en uit betaald.
Ms. Js. WESSELS, Execteur in gem.
Boedel. Little Saxony, den 20sten Mei, 1855

DIED at Bloem Fontein, on the morning of Saturday, the 9th inst, John Edward, second son of Mr. Stephen WICKS, aged 17 years 2 months and 19 days

Print Email

1840 to 1859